Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Betrokkenheid is belangrijk

Op verschillende manieren worden ouders bij de school betrokken. In het ouderpanel  en de ouderraad denken ouders mee over allerlei schoolzaken. Samen staan wij voor een zo goed mogelijke uitvoering van het onderwijsprogramma. Als ouders zich betrokken voelen bij de school en het onderwijs, heeft dit een positieve uitstraling naar de kinderen.

COMMUNICATIEPORTAAL

Nieuwsbrieven, informatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten worden via de veilige digitale omgeving van Social Schools uitgewisseld. De 10-minutengesprekken worden ook via Social Schools gepland. Tevens kunt u uw kind ziek- en betermelden via dit portaal. U krijgt een activatiecode op het moment dat uw kind op school begint.

De pedagogisch medewerkers communiceren door middel van Konnect met onze ouders.
Via de OuderApp en het Ouderportaal van Konnect houden de pedagogisch medewerkers u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de opvang van uw kind(eren) door foto's te plaatsen, nieuwsberichten te delen of een update te maken in een digitaal schrift.

Leerlingenraad

Onze school heeft een Leerlingenraad. De kinderen die de Leerlingenraad vertegenwoordigen worden elk jaar opnieuw gekozen door hun groep. Zij vergaderen drie keer per jaar met de directeur en de IB-er en brengen onderwerpen in die bij hen leven. Tevens brengen zij advies uit over bepaalde zaken. We proberen hiermee de kinderen de beginselen van actief burgerschap bij te brengen.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid van de school en bestuurlijke zaken. Ze brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en heeft instemmingsrecht voor diverse directie- en bestuursbesluiten. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) doet dit aan het bestuur van LPS.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn formatie, benoemingen, begroting, huisvesting, leermethoden, nascholing van leerkrachten, ICT-beleid en communicatie naar ouders. In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. De MR vergadert zes keer per jaar.

Wilt u meer weten over de MR, of wilt u dat de MR zaken aankaart bij het bestuur, dan kunt u contact opnemen met een van de leden via mrhetpalet@lpsnet.nl.

LOKALE OUDERCOMMISSIE (LOC)

LPS Het Palet heeft een actieve lokale oudercommissie voor de kinderopvang. De LOC denkt actief mee over:

  • het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid m.b.t. het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De LOC komt 6 keer per jaar bij elkaar.

Ouderpanel

Door het samengaan van de werkgroep ouderbetrokkenheid en klankbordgroep TOM (team onderwijs op maat) is er een ouderpanel geformeerd. Ze helpen o.a. mee als adviesorgaan en klankbord voor de stuurgroep TOM. Tijdens een bijeenkomst van het ouderpanel is namens het team één leerkracht en de directeur aanwezig.

Ouderraad

De Ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders van de school. Zij helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, Kerst, vastenavend, juffen- en meneerdag. De ouderraad vergadert zes keer per jaar en stelt jaarlijks een begroting op hoe de gelden besteed gaan worden. Vragen of opmerkingen voor of over de ouderraad kunnen gemeld worden via e-mail: orbshetpalet@gmail.com.